Pik Vima list: राज्यात 17 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खा