Pik Vima list 2023 : 17 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खा